Geen producten (0)

Algemene voorwaarden Shoppagina.nl

Versie geldig vanaf: 3 mei 2010 - Update 3 dec. 2010

Preambule

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website en diensten van Shoppagina.nl. Shoppagina.nl biedt technische ondersteuning voor webwinkel systemen. Shoppagina.nl dient enkel als technisch middel ter ondersteuning en is nimmer verantwoordelijk noch betrokken bij enige overeenkomst die een Gebruiker aangaat met derden.

Artikel 1 Definities

1.1 Shoppagina.nl: onderdeel van de vennootschap onder firma izi-services, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30183819.

1.2 Gebruiker: een natuurlijk- of rechtspersoon die via Shoppagina.nl een Webwinkel afneemt.

1.3 Webwinkel: een website waarop een product of dienst kan worden aangekocht.

1.4 Website van Shoppagina.nl: de website van Shoppagina.nl te bereiken via www.shoppagina.nl.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Shoppagina.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen Shoppagina.nl en de Gebruiker.

2.3 De eventueel door de Gebruiker gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Shoppagina.nl

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.6 De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Shoppagina.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Shoppagina.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Shoppagina.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

2.7 Shoppagina.nl behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Shoppagina.nl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Gebruiker hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Gebruiker vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Prijzen & betaling

3.1 De door Shoppagina.nl gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

3.2 Betaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso, waartoe de Gebruiker een machtiging dient af te geven.

3.3 Shoppagina.nl incasseert maandelijks de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 Indien door toedoen van de Gebruiker Shoppagina.nl niet de mogelijkheid heeft om de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen te incasseren is Shoppagina.nl gerechtigd de diensten aan de Gebruiker te staken tot het moment waarop Shoppagina.nl wel over kan gaan tot het incasseren van de vergoeding die haar uit hoofde van de overeenkomst toekomt.

3.5 Het uit artikel 3.4 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan de Gebruiker te staken ontstaat pas nadat Shoppagina.nl de Gebruiker op de hoogte heeft gesteld van zijn tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien de Gebruiker vijf werkdagen nadat hij op de hoogste is gesteld van zijn tekortkoming niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 3.4 van toepassing.

3.6 Indien de Gebruiker in gebreke is, is de Gebruiker over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Tevens is de Gebruiker alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen in beginsel 15% over het door de Gebruiker verschuldigde met een minimum van tweehonderdvijftig Euro (€ 250).

3.7 Indien Shoppagina.nl kosten heeft moeten maken, welke kosten Shoppagina.nl in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient de Gebruiker ook deze kosten aan Shoppagina.nl te betalen.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Klant een door Shoppagina.nl uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Shoppagina.nl akkoord is gegaan met deze aanvaarding

4.2 Hetgeen bepaald in artikel 4.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website van Shoppagina.nl alsmede een op papier overeengekomen overeenkomst.

4.3 Klant kan alleen gebruik maken van diensten van Shoppagina.nl wanneer Klant een abonnement neemt op de diensten van Shoppagina.nl. Overeenkomsten tussen Klant en Shoppagina.nl hebben dus altijd betrekking tot een langere periode en kunnen worden aangemerkt als een duurovereenkomst.

4.4 Een overeenkomst via de website van Shoppagina.nl komt tot stand nadat Klant alle benodigde gegevens op het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en deze ontvangen en geaccepteerd is door Shoppagina.nl. Na ontvangst en acceptatie aan de kant van Shoppagina.nl, wordt de overeenkomst bevestigd door Shoppagina.nl. Shoppagina.nl reageert zo spoedig mogelijk.

4.5 Het staat Shoppagina.nl altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Shoppagina.nl zal Shoppagina.nl dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Shoppagina.nl de opdracht aanvaardt.

4.6 Een door Shoppagina.nl gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien Klant tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen.

Artikel 5 Account

5.1 Een ieder die gebruik wil maken van de door Shoppagina.nl aangeboden diensten, dient te beschikken over een inlognaam en wachtwoord.

5.2 De Gebruiker krijgt na het tot stand komen van een overeenkomst een inlognaam en wachtwoord toegezonden door Shoppagina.nl.

5.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het adequaat beveiligen van zijn account. Indien door onrechtmatig verschafte toegang tot de account van de Gebruiker schade wordt geleden door de Gebruiker kan Shoppagina.nl hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 6 Algemene verplichtingen Gebruiker

6.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van juiste informatie waar Shoppagina.nl om verzoekt tijdens het aanmaken van een account.

6.2 Eventueel niet doorgegeven wijzigingen in de gegevens van de Gebruiker, is voor risico van de Gebruiker. Wijzigingen in zijn gegevens kan de Gebruiker via het contactformulier op de Website doorgeven.

6.3 De Gebruiker dient nimmer producten aan te bieden in een Webwinkel die op grond van de wet, verkeersopvatting of goede zeden niet in het verkeer gebracht dienen te worden.

6.4 De producten zoals bedoelt in artikel 6.3 betreffen in ieder geval:

  • Producten die inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht
  • Sterk alcoholische producten. (wijn en bier is toegestaan)
  • Tabakproducten
  • Verdovende middelen
  • Vuurwapens en explosieve producten
  • Overige producten met een onethisch karakter

6.5 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het drijven van zijn Webwinkel. De Gebruiker vrijwaart Shoppagina.nl tegen alle claims die derden mochten doen gelden.

6.6 Shoppagina.nl heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen een account van de Gebruiker te schorsen. Tevens is Shoppagina.nl gerechtigd de account van de Gebruiker te verwijderen indien de Gebruiker zich niet houdt aan door Shoppagina.nl verstrekte aanwijzingen of indien de Gebruiker zich niet gedraagt conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen.

6.7 Indien Shoppagina.nl overgaat tot schorsing of verwijdering van een account zal Shoppagina.nl het door de Gebruiker betaalde bedrag per dag verrekenen met het aantal dagen dat de Gebruiker toegang heeft gehad tot de door Shoppagina.nl geleverde diensten.

6.8 De account van een Gebruiker kan niet over worden gedragen aan een andere natuurlijke- of rechtspersoon, tenzij Shoppagina.nl hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

6.9 Shoppagina.nl draagt zorg voor een back-up van de door de Gebruiker ingevoerde gegevens via de account van de Gebruiker. De door Shoppagina.nl gemaakte back-up bestanden ontslaan de Gebruiker niet van zijn verplichting om zelf back-ups te maken voor eigen gebruik. Als gevolg kan Shoppagina.nl nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of teloorgang van gegevens.

6.10 De Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding die nodig zijn om gebruik te maken van de diensten van Shoppagina.nl.

6.11 De door Shoppagina.nl geleverde Webwinkels bevatten geen reclame van Shoppagina.nl of derden.

Artikel 7 Intellectueel eigendom & licentie

7.1 De inhoud van de website van Shoppagina.nl, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Shoppagina.nl en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Shoppagina.nl.

7.2 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Shoppagina.nl ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Shoppagina.nl.

7.3 De aan de Gebruiker verstrekte Webwinkel worden verstrekt op grond van een licentie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7.4 De licentie betreft een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de Webwinkel.

7.5 De licentie wordt afgenomen voor een minimale termijn van één maand. Deze termijn wordt telkenmale verlengd met één maand, tenzij de Gebruiker Shoppagina.nl één maand voor het ingaan van de nieuwe termijn aangeeft niet langer gebruik te willen maken van de Webwinkel.

7.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de onder licentie verstrekte Webwinkel aan derden over te dragen, te kopiëren of op enige andere wijze te openbaren.

7.7 De door Shoppagina.nl geschreven broncodes blijven te allen tijden eigendom van Shoppagina.nl.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Shoppagina.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Gebruiker indien Shoppagina.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en die krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor rekening van Shoppagina.nl komt.

8.2 Shoppagina.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is zowel de Gebruiker als Shoppagina.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 De accountgegevens van Gebruikers zullen uisluitend gebruikt worden ten behoeve van het gebruik van de Webwinkel en het verzenden van een periodieke nieuwsbrief.

9.2 Alle gegevens op de website van Shoppagina.nl, zowel persoonlijk als niet-persoonlijk, blijven te allen tijden het eigendom van Shoppagina.nl.

9.3 De persoonsgegevens worden beheerd door Shoppagina.nl en zullen niet aan derden verstrekt worden. Persoonsgegevens zullen alleen verstrekt worden aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van onder andere de Website van Shoppagina.nl. Hieronder vallen ook IP-adressen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Shoppagina.nl functioneert als een platform en biedt slechts technische ondersteuning aan Gebruikers die via Shoppagina.nl een Webwinkel onderhouden. Shoppagina.nl is nadrukkelijk niet betrokken bij het drijven van de Webwinkel en is derhalve niet aansprakelijk voor deze Webwinkel.

10.2 De aansprakelijkheid van Shoppagina.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Shoppagina.nl de Webwinkel niet naar behoren laat functioneren. De gebruiker dient dan Shoppagina.nl onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stellen, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Shoppagina.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

10.3 De aansprakelijkheid als bepaald in artikel 10.2 geldt niet voor gratis Webwinkels die de Gebruiker via Shoppagina.nl afneemt.

10.4 Shoppagina.nl is niet aansprakelijk voor gevallen waarin een Webwinkel niet functioneert door toedoen van een gebeurtenis die buiten de schuld van Shoppagina.nl valt.

10.5 Shoppagina.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledig weergegeven gegevens op de website van Shoppagina.nl.

10.6 Mocht Shoppagina.nl aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van Shoppagina.nl beperkt tot het bedrag tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van honderd euro.

10.7 Shoppagina.nl maakt voor de Gebruiker een account aan bij een ‘Payment Service Provider’. Shoppagina.nl zorgt alleen voor de aanmelding van de Gebruiker bij deze Payment Service Provider en is nimmer aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van storingen etc. bij de Payment Service Provider.

10.8 Eventuele aanspraken van de Gebruiker op schadevergoeding jegens Shoppagina.nl kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Gebruiker heeft geleden door toedoen van een door de Shoppagina.nl geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Shoppagina.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

10.9 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Shoppagina.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Shoppagina.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.10 Shoppagina.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.11 Indien via de website Shoppagina.nl wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden is Shoppagina.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website.

10.12 Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in artikel 10.11 zijn de gebruiksvoorwaarden cq. privacyregels van de desbetreffende website van toepassing.

10.13 Shoppagina.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

10.14 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Shoppagina.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Shoppagina.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 11 Toepasselijk recht & geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Shoppagina.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De Gebruiker en Shoppagina.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de kantonrechter te Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Shoppagina.nl en de Gebruiker.